top of page

Pravidlá

I. PODMIENKY ÚČASTI


1.) Pretekov Kokava Trail sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

2.) Pretekov Kokava Trail sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorá uhradila účastnícky príspevok na základe pokynov o
d organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do zoznamu registrovaných účastníkov s dokončenou registráciou (odkaz na zoznam je na webovej stránke pretekov Kokava Trail). Registrácia priamo na mieste prezentácie / štartu podujatia nie je možná.

 

3.) V prípade záujmu o účasť so psom je potrebné kontaktovať organizátora pretekov prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu kokavatrail@gmail.com (následne v odpovedi obdrží ďalšie informácie). Účasť so psom bez súhlasu organizátora nie je povolená. Výsledok v prípade účasti so psom sa nezapočítava do výsledkov súťaží SUT Liga a Malá SUT Liga v rámci Slovenskej Ultratrailovej Ligy (počíta sa iba do súťaže Rebríček podľa účasti), ani do výsledkov pre ITRA.

4.) Poplatok za štart jedného účastníka j
e 65 EUR. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu). V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte o.z. SLOVAK ULTRA TRAIL v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník pretekov Kokava Trail opakovane prihlásiť.

Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z pretekov Kokava Trail. Štartovné sa v prípade storna účasti neprenáša sa na ďalší ročník pretekov Kokava Trail.

5.) Zľavy na základe ITRA Performance Index (kategória GENERAL) k dátumu registrácie účastníka:

Muži so 750 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy so 600 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy so 650 a viac bodmi: zľava 100%

Táto zľava sa vzťahuje iba na základné štartovné 65 EUR. V prípade, že spĺňate podmienku zľavy na štartovné na základe vášho ITRA Performance Index (General), označte príslušné pole v registračnom formulári. Následne bude ITRA Performance Index skontrolovaný na webstránke ITRA a v systéme bude suma základného štartovného znížená o príslušnú sumu a registrovaný účastník obdrží nový e-mail s platobnými údajmi, ktorý už bude zľavu na základe ITRA Performance Index zohľadňovať.

6.) Storno účasti: informáciu o stornovaní prihlášky na preteky Kokava Trail je treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu kokavatrail@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na preteky Kokava Trail bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu kokavatrail@gmail.com pred 27. augustom 2024 20.00 hod. (pre vrátenie štartovného je treba uviesť číslo účtu vo forme IBAN).


7.) Organizátori pretekov Kokava Trail si vyhradzujú právo neakceptovania (zamietnutia) registrácie.

8.) Účasť na pretekoch Kokava Trail je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

9.) Organizátori pretekov Kokava Trail všetkým účastníkom podujatia odporúčajú uzavrieť vhodný druh poistenia na čas konania pretekov Kokava Trail.

10.) Organizátori pretekov Kokava Trail všetkým účastníkom podujatia dôrazne odporúčajú absolvovať pred pretekmi Kokava Trail individuálnu lekársku prehliadku.
 
11.) Celkový limit počtu účastníkov pre preteky Kokava Trail je 250
. Po naplnení tohto počtu účastníkov bude spustená registrácia náhradníkov.
 
12.) Pred štartom v Kokave nad Rimavicou je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží štartovné číslo, itinerár (kartu) a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný
dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia platný pre preteky Kokava Trail 2024.

II. KATEGÓRIE

 

  • Muži

  • Ženy

  • Muži 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)

  • Ženy 50+ (veková kategória účastníkov s vekom 50 rokov a viac)


III. POVINNÁ VÝBAVA ÚČASTNÍKA


1.) Každý účastník pretekov Kokava Trail musí mať so sebou všetky položky povinnej výbavy počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinnej výbavy nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinnej výbavy na trase (pozri časť V. bod 9. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.
 
2.) Súčasťou povinnej výbavy je:
- 1 ks izotermická
fólia
- Čelová lampa s novými batériami resp. plne nabitá

- Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
- GPS / hodinky / mobil (v prípade použitia mobilu pre navigáciu je povinná power banka) s nahranou trasou pretekov Kokava Trail

- Reflexná vesta alebo reflexné pásky
- Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L (minimálne 0,5 L vody na štarte)
- Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
- Doklad totožnosti (občiansky preukaz)

- Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (poskytne organizátor pretekov Kokava Trail)

3.) Kontrola povinnej výbavy môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

 
IV. PRIEBEH PODUJATIA


1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 6. septembra 2024 v Kultúrnom dome v Kokave nad Rimavicou (Námestie 1. mája 159/10) od 18.00 do 22.30 hod. V sobotu 7. septembra 2024 bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 05.30 do 06.30 hod. Na prezentáciu je potrebné sa dostaviť osobne (nie je možné si nechať vyzdvihnúť štartovné číslo inou osobou).

2.) Počas prezentácie v sobotu ráno bude možné odovzdať organizátorom veci (batožinu) určené na uskladnenie v mieste cieľa v budove Kultúrneho domu. Tieto veci musia byť viditeľne označená štítkom na batožinu so štartovným číslom, menom a priezviskom účastníka. 

3.) Štart pretekov Kokava Trail je spoločný (pokiaľ organizátori podujatia neoznámia inak) z Námestia 1. mája v Kokave nad Rimavicou (pred Kultúrnym domom) v sobotu 7. septembra 2024 o 07.00 hod.

4.) Časový limit pre dokončenie trasy (príchod do cieľa v Kokave nad Rimavicou) je 18,5
 hodín od štartu, t.j. do nedele 8. septembra 2024 do 01.30 hod.

 

5.) Trasa pretekov Kokava Trail je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.

 

6.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.

 

7.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.

8.) V záujme zabezpečenia rovných podmienok pre absolvovanie pretekov Kokava Trail pre všetkých
účastníkov na týchto pretekoch so 78 km dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. "paceri"). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).
 
9.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.
 
10.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).
 
11.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.

 

12.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorom podujatia.
 
13.) Organizátori podujatia si vyhradzujú právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).

 

V. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST
 

1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom itinerára (karty).

 

Na trase podujatia bude umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.

 

2.) Na každom kontrolnom stanovišti bude účastníkovi zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. 
 
3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (18,5 hodín) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Informácie). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.

 

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní pretekov Kokava Trail.
 

5.) Pri chýbajúcom zápise z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) rozhodujú o penalizácii/diskvalifikácii organizátori podujatia. V prípade diskvalifikácie (DSQ) nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov pretekov Kokava Trail, ako aj pretekov Hriňovská stovka. V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

7.) Využitie sprievodného bežca alebo bežcov (tzv. "paceri") nie je dovolené a má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora). V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.
 
8.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a d
obrovoľníkov a ďalších účastníkov podujatia, odmietnutie kontroly povinnej výbavy (pred štartom alebo počas podujatia) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ). Toto pravidlo sa vzťahuje nielen na trvanie pretekov od štartu do príchodu do cieľa, ale aj na prezentáciu účastníkov pred štartom a cieľ pretekov. V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

9.) Chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1,5 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ). V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.

 

10.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
11.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.
 
12.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
13.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátormi podujatia. V prípade diskvalifikácie nemá účastník nárok na vrátenie štartovného ani jeho časti.
 
14.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 30 minút po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 8. septembra 2024 01.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.
 

VI. OCHRANA PRÍRODY

 

1.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa pretekov Kokava Trail.
 
2.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.

 

VII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením SLOVAK ULTRA TRAIL, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na preteky Kokava Trail, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

bottom of page